Có phải nộp lại tiền sử dụng đất đã được giảm khi chuyển nhượng đất?

Hỏi: Tôi là thương binh hạng 2. Năm 2015, tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được giảm 80% tiền sử dụng đất. Hiện tôi muốn chuyển nhượng lại mảnh đất này.

Vậy xin hỏi, tôi có phải nộp lại số tiền sử dụng đất đã được giảm không?

Ông Nguyễn Tiến Sớm (Hải Phòng)

cn 71f2
Chuyển nhượng đất liệu có phải nộp lại tiền sử dụng đất đã được giảm?
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Cục Thuế TP Hải Phòng có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 1 Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/07/2012 sửa đổi Khoản 1, Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/06/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định, người có công với cách mạng gồm thương binh và người hưởng chính sách như thương binh và bệnh binh.

Mặt khác, theo Khoản 1, Điều 110 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, nếu sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo được áp dụng việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Trong khi đó, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định, tại Điều 2, đối tượng thu tiền sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước giao đất ở…

Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất

…2. Giảm tiền sử dụng đất với đất ở trong hạn mức giao đất ở (gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) với người có công với cách mạng thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công…

Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất trong các trường hợp:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công;…

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp ông Nguyễn Tiến Sớm là thương binh hạng 2 đã được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với diện tích đất được giao trong hạn mức theo quy định của Luật Đất đai thì khi chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất, ông không phải nộp lại số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm theo quy định trước thời điểm chuyển nhượng.

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *